ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν, να συμμετάσχετε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα στις 6 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στo INNOVATHENS (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων / Πειραιώς 100 – Γκάζι), και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης. Ήτοι :

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένηςΓενικής Συνελεύσεως.
  2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διαχειριστικό έτος 2018.
  3. Διαχειριστικός απολογισμός χρήσεως 2018 (Απολογισμός εσόδων–εξόδων, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως)
  4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης για το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.
  6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων διαχειριστικού έτους 2019.
  7. Τροποποίηση του Καταστατικού (Α 1 παρ. 2 κλπ.).
  8. BLOCKCHAIN WORKSHOP (αναλυτικό πρόγραμμα του οποίου μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.blockchain.org.gr/home/ ).

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Τετάρτη (13-3-2019), στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Αναφορικά με την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, για τη νόμιμη απαρτία της Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία του (1/2) ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών, τα οποία θα πρέπει, να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, και για τη λήψη σχετικής απόφασης, η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Πληροφορίες: 

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Τηλ.: 2169002600

Αθήνα  16-2-2019

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ