Στις 6 Μαρτίου 2019,  στο Innovathens powered by Samsung πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Κόμβου Blockchain, στην οποία έγιναν γνωστά τα οι λογιστικές και οικονομικές πράξεις και εγγραφές του σωματείου και υπερψηφίστηκαν τα κάτωθι δεδομένα:

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.

Η διαχειριστική χρήση από 27/02/2018 έως 31/12/2018 παρουσιάζεται ως εξής:

  • Εισπράξεις από 27/02/2018 έως 31/12/2018 6.359,50€
  • Εισπράξεις σε Ταμείο 1.745,00€
  •  Εισπράξεις σε Τράπεζα (ΕΤΕ) 3.578,00€
  • Εισπράξεις σε Paypal 1.036.50€

Σύνολο 6.359,50€

Πληρωμές από 27/02/2018 έως 31/12/2018 ως κάτωθι:

  • Για αμοιβές Λογιστή 630,00€
  • Για έξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) 0,00€
  • Για έξοδα διαφήμισης (GOOGLE) και συνεδριάσεων (BIOS) 437,60€
  • Για διάφορα έξοδα (ΕΑΑΔΗΣΥ) 54,39€
  • Τραπεζικά έξοδα (84,06€ Paypal & 18.00 ΕΤΕ€) 102,06€
  • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 105,37€

Σύνολο 1.329,42€

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>