ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

 

 

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν, να συμμετάσχετε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ., διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Zoom και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης. Ήτοι :

1.  Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως.

2.  Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διαχειριστικό έτος 2020.

3.  Διαχειριστικός απολογισμός χρήσεως 2020 (Οικονομικός Απολογισμός εσόδων–εξόδων κλπ.)

4.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης για το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.

6.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων διαχειριστικού έτους 2021.

7. Διαχειριστικά θέματα που σχετίζονται με τις συνέπειες και τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.

 

Επιπλέον στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και ομιλίες από μέλη μας  σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο των τεχνολογιών blockchain – DLT Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσίασεων και των ομιλητών θα κοινοποιηθεί στο http://blockchain.org.gr/ καθώς και στο facebook group του σωματείου.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Τρίτη (6-4-2021), με τον ίδιο ως άνω τρόπο κλπ.

Πληροφορίες:

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Τηλ.: 2169002600

Μοσχάτο  18.-3-2021

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν, να συμμετάσχετε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα στις 18 Μαρτίου, 2020 ημέρα Tετάρτη και ώρα 17:00  στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Innovathens, και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης. Ήτοι :

1.  Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως.

2.  Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διαχειριστικό έτος 2019.

3. Διαχειριστικός απολογισμός χρήσεως 2019 (Απολογισμός εσόδων–εξόδων, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως)

4.  Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης για το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.

6.  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων διαχειριστικού έτους 2020.

 

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί θεματικό συνέδριο με θέμα την εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο blockchain.org.gr και στον σύνδεσμο https://medium.com/hellenic-blockchain-hub-el/hbh-unconfernce-enrgy-environment-ab142b0deb63 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Τετάρτη  (25-3 -2020), στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Πληροφορίες:

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Τηλ.: 2169002600

Μοσχάτο  17-2-2020

 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

Στις 6 Μαρτίου 2019,  στο Innovathens powered by Samsung πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Κόμβου Blockchain, στην οποία έγιναν γνωστά τα οι λογιστικές και οικονομικές πράξεις και εγγραφές του σωματείου και υπερψηφίστηκαν τα κάτωθι δεδομένα:

Όλες οι πράξεις και οι εγγραφές απεικονίζονται σωστά και με απόλυτη τάξη στο Βιβλίο Ταμείου.

Η διαχειριστική χρήση από 27/02/2018 έως 31/12/2018 παρουσιάζεται ως εξής:

 • Εισπράξεις από 27/02/2018 έως 31/12/2018 6.359,50€
 • Εισπράξεις σε Ταμείο 1.745,00€
 •  Εισπράξεις σε Τράπεζα (ΕΤΕ) 3.578,00€
 • Εισπράξεις σε Paypal 1.036.50€

Σύνολο 6.359,50€

Πληρωμές από 27/02/2018 έως 31/12/2018 ως κάτωθι:

 • Για αμοιβές Λογιστή 630,00€
 • Για έξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) 0,00€
 • Για έξοδα διαφήμισης (GOOGLE) και συνεδριάσεων (BIOS) 437,60€
 • Για διάφορα έξοδα (ΕΑΑΔΗΣΥ) 54,39€
 • Τραπεζικά έξοδα (84,06€ Paypal & 18.00 ΕΤΕ€) 102,06€
 • Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 105,37€

Σύνολο 1.329,42€

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς άπαντα τα τακτικά μέλη του Σωματείου

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ BLOCKCHAIN» (στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BLOCKCHAIN HUB» και υπό τη συντομογραφία «H.B.H.»), Σας προσκαλούν, να συμμετάσχετε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα στις 6 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στo INNOVATHENS (Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων / Πειραιώς 100 – Γκάζι), και όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης. Ήτοι :

 1. Ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών της προηγουμένηςΓενικής Συνελεύσεως.
 2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το διαχειριστικό έτος 2018.
 3. Διαχειριστικός απολογισμός χρήσεως 2018 (Απολογισμός εσόδων–εξόδων, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως)
 4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης για το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.
 6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων διαχειριστικού έτους 2019.
 7. Τροποποίηση του Καταστατικού (Α 1 παρ. 2 κλπ.).
 8. BLOCKCHAIN WORKSHOP (αναλυτικό πρόγραμμα του οποίου μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.blockchain.org.gr/home/ ).

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επομένη Τετάρτη (13-3-2019), στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Αναφορικά με την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, για τη νόμιμη απαρτία της Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία του (1/2) ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών, τα οποία θα πρέπει, να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, και για τη λήψη σχετικής απόφασης, η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Πληροφορίες: 

www.blockchain.org.gr

[email protected]

Τηλ.: 2169002600

Αθήνα  16-2-2019

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ                                ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε διευρυμένο Δ.Σ του Hellenic blockchain Hub με την συμμετοχή και μελών του advisory board.

Μείνετε συντονισμένοι για νέα και εξελίξεις! Τα καλύτερα έρχονται! Με την ετήσια γενική μας συνέλευση στο νέο έτος παράλληλα με συνέδρια, θεματικά ή τοπικά εργαστήρια καινοτομίας και δημοσίευση προτάσεων και ιδεών για μεταφορά καλών πρακτικών.

Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για κάποια θέματα που σχετίζονται με τον μη κερδοσκοπικό φορέα μας και την λειτουργία του ως πλατφόρμα γνώσης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες.

1. Ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ και του Φορέα: ‌
Στο επόμενο διάστημα θα βάλουμε δημόσιο ημερολόγιο συνεδριάσεων και διαδικασία συμμετοχικής διαμόρφωσης των θεμάτων του Δ.Σ από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΗΒΗ μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα.

2. Διαφάνεια:
Αυτη την στιγμή τα μόνα έσοδα του φορέα μας είναι οι συνδρομές των μελών και συμμετοχές στο openb3 event που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. (~1000 ευρώ) ενώ τα μηνιαία έξοδα είναι 100 ευρώ / μήνα στο λογιστικό γραφείο που μας στηρίζει. Επίσης η πρόσφατη δαπάνη για το τον χώρο που πραγματοποιήθηκε ( 293 ευρώ για την παραχώρηση του χώρου  και Συμφωνία για ποσοστό επι του ticket). Σύντομα θα είναι διαθέσιμο ειδικό section στο site που θα παρουσιάζονται realtime έσοδα και έξοδα.

3.Έδρα του Φορέα: ‌
Αυτη την στιγμή ειναι σε προσωρινή έδρα για λόγους κόστους ενοικίου. Είμαστε ανοικτοί για να βρούμε μόνιμο χώρο που θα διατεθεί από τα μέλη μας / φορείς που συμμετέχουν ή θα καλυφθεί από μελλοντικούς πόρους του Hub.

4. Κινητοποίηση ομάδων εργασίας:
Στο επόμενο διάστημα θα κινητοποιήσουμε ομάδες εργασίας για την παραγωγή θεματικών / τομεακών policy papers – κειμένων στρατηγικής. Έγινε ανάληψη θεματικών τομέων ευθύνης από τα μέλη του advisory. Και εδώ ολα ειναι επίσης ανοικτά! Αν κάποιος συντονίζει και ενημερώνει για δράσεις τότε προφανώς έχει συντονιστικό ρόλο.

5. Διασύνδεση με τα πανεπιστήμια:
Θα προχωρήσουμε με ανοικτό κάλεσμα για πτυχιακές / διπλωματικές.

6. Παραγωγή αποτελεσμάτων:
Σχεδιάζουμε δράσεις προώθησης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και πειραματιζόμαστε. Επιδιώκουμε τη δημιουργία πιλοτικών εφαρμογών λογισμικού blockchain pilots. Σε αυτη την περίπτωση τα αποτελέσματα θα είναι όλα open source! Διαθέσιμα σε όλους να τα εξελίξουν, να τα προωθήσουν και να δημιουργηθεί κοινότητα.

To πρώτο #openB3 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο BIOS (Πειραιώς 84, 10435 Αθήνα).

Βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το πρώτο #openB3 είναι η συνδιαμόρφωση δράσεων του ΗΒΗ για το επόμενο διάστημα, η συμμετοχή με παρουσιάσεις από industry experts καθώς και ελληνικών start up ομαδων και εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες και λύσεις σχετικές με τις τεχνολογίες blockchain & αποκεντρωμένων τεχνολογιών. Στόχος του #openB3 είναι η ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου για τις τεχνολογίες blockchain στην Ελλάδα, η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων και η ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών & δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία που βασίζονται στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες.

Στο πρώτο #openB3 μπορούν να συμμετέχουν:

 • Κάθε ενδιαφερόμενος για τις νέες τάσεις και την προοπτική της νέας ψηφιακής οικονομίας μέσα από τη χρήση των disruptive τεχνολογιών blockchain (Στελέχη της αγοράς, δημόσιας διοίκησης, προγραμματιστές, φοιτητές κ.α)  
 • Επενδυτές & Δυνητικοί συνεργάτες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση και συνεργασίες με startup εταιρείες στον χώρο των τεχνολογιών blockchain.
 • Επιχειρήσεις, ομάδες και startup με ιδέες, λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες blockchain

Πρόγραμμα

17:30 – 18:00: Check in

18:00 – 18:30: Χαιρετισμοί, Παρουσιάσεις δραστηριοτήτων του ΗΒΗ

 • Γιώργος Καραμανώλης, Πρόεδρος Δ.Σ Hellenic Blockchain Hub, Καλωσόρισμα μελών – Απολογισμός –  Προγραμματισμός δράσεων
 • Κων/νος Καλογεράκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ Hellenic Blockchain Hub,  Πρωτοβουλίες engagement με τα μέλη και δημιουργίας κοινότητας blockchain στην Ελλάδα
 • Μαρίνος Ξυναριανός, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ Hellenic Blockchain Hub, Παρουσίαση του 1ου e-book του ΗΒΗ για blockchain με θέμα “Blockchain στην Ελλάδα και 4η βιομηχανική επανάσταση”

18:30 – 19:00: Blockchain Industry Insights

 • Χάρης Λιναρδάκης, Cloud Leader IBM, Η προσέγγιση της IBM για τις enterprise τεχνολογίες και εφαρμογές blockchain
 • Γιώργος Πάνου,Group Digital Innovation Director – Digital Transformation της Mellon – Μέλος Δ.Σ Hellenic Blockchain Hub, blockchain for the enterprise

19:00 – 20:00: Blockchain startups, ΗΒΗ Members

  • Ehosp, Αλέξιος Καραδήμος, Νικόλαος Καραδήμος, Η πλατφόρμα για χρήση τεχνολογιών blockchain στην υγεία και στο insurtech   
  • Musicspoon, Φώτης Παπαστεργίου, Γιώργος Ευθυμίου, Πλατφόρμα για την χρήση τεχνολογιών blockchain στα creative industries (ip rights tokenization & micro payments)
  • Arctus, εταιρεία startup που βασίζει το επιχειρηματικό της μοντέλο σε decentralised exchange
  • No code scheduled, Γιώργος Ζαΐμης, Blockchain & Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  Η περίπτωση των ψηφιακών ταυτοτήτων self sovereign identity
  • Chain proof, Γιάννης Γερογιάννης, the solution in the combat against the Art fraud

20:00 – 21:00: Crowdfunding 3.0

Συζήτηση για τη χρηματοδότηση νέων και ώριμων επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων με νέες κατανεμημένες τεχνολογίες. Χρηματιστήριο, Μετοχές, Assets tokenization, Crowdfunding, Initial Coin Offerings.

21:00 – 22:00: Παρεμβάσεις – Συμπεράσματα – Συζήτηση

Θα συντονίσει ο Γιώργος Καραμανώλης, Πρόεδρος του ΗΒΗ.

22:00 +  Βlockchain Βeer  

Εγγραφές: Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ https://ti.to/crowdpolicy/openB3

Το κόστος συμμετοχής είναι συμβολικό 5 – 10 ευρώ (με τη μορφή δωρεάς) και περιλαμβάνεται μία δωρεάν μπύρα για Blockchain Beer, ενώ μπορείτε κατά τη διαδικασία προμήθειας της πρόσκλησης να δωρίσετε οποιοδήποτε ποσό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του φορέα.

Θα διατεθούν αυστηρά 250 προσκλήσεις με first come – first served.

 

Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση.

 

Σχετικά

 

Ο Ελληνικός Κόμβος Blockchain είναι αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ. αριθμ. 87/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και έχει σκοπό α. τη μελέτη, διάδοση, προβολή των τεχνολογιών blockchain και DLT στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προς όφελος της Εθνικής οικονομίας, β. την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών φορέων και επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν τεχνολογίες blockchain και γ. την ανάδειξη ως θεσμικού συμβούλου της πολιτείας και σε διεθνές επίπεδο για τη χρήση αποκεντρωμένων τεχνολογιών.

 

Μάθε περισσότερα για τις δραστηριότητες του φορέα εδώ https://www.blockchain.org.gr/home/

O Iούνιος έχει πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις!
Blockhain4kids workshop 30/6 – Σάββατο 30/6 — Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Στο πρόγραμμα του City Challenge Crowdhackathon #smartcity2 και μετά τον μαθητικό διαγωνισμό (το Σάββατο 30/6 14:30–15:30), έχουμε προβλέψει τη διοργάνωση opentech4kids session. Εξηγούμε στους μικρούς φίλους μας τεχνολογίες όπως το #AI και το #blockchain #tech4kids. Tο workshop πραγματοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του Hellenic Blockchain Hub. Δηλώστε συμμετοχή (μαζί με τα παιδιά σας:). Mάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή εδώ
Hellenic blockchain Hub @ IBM Cloud event — 25/6 στο μουσείο Γουλανδρή
Παρουσιάζουμε τους στόχους του Hellenic blockchain Hub καθώς, ιδέες και προτάσεις για άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain – DLT σε οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο event θα συζητηθούν state of art προσεγγίσεις σε υποδομές cloud, θα αναπτυχθεί δημιουργική συζήτηση γύρω από τεχνολογίες Cloud/IOT/AI/blockchain. Στους key note speaker o Enric Delgado Sampler, Distinguished Engineer, CTO, IBM Cloud!  Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή εδώ 
Περνάμε στην Πράξη! Υποστηρίζουμε και υλοιποιούμε πιλοτικές εφαρμογές μαζί με ομάδες προγραμματιστών! Σε όλες τις τεχνολογίες blockchain – DLTΤο Hellenic blockchain Hub ως φορέας προώθησης των τεχνολογιών blockchain στην Ελλάδα συμμετέχει ως βασικός υποστηρικτής της δράσης  City Challenge crowdhackathon #smartcity2 θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιουνίου έως τη 1η Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Mπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες ως μέντορες. Μάθετε περισσότερα εδώ
Παράγουμε περιεχόμενο! Μπορείτε να συμμετέχετε ως αρθογράφοι!  Διαβάστε στο medium
 • Για την 4η βιομηχανική επανάσταση. Τις αλλαγές που φέρνουν οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες
 • Για θεσμικές παρεμβάσεις σε μεγάλες αγοράς και πεδία συναλλαγών
 • Την σχέση και την ελληνική ευκαιρία για τους δήμους μας.
 • Την εφαρμογή των blockchain technologies στην ενέργεια

 

Μένετε ενήμεροι από το https://blockchain.org.gr/ και από υπόλοιπα κανάλια!
photo source https://unsplash.com/photos/Zjcf_V3DPVI
.